Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab

By | 27. december 2015

Afholdes 27. januar 2016, kl. 16:30-18:00
Hotel Radisson Blu H.C. Andersen
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense C

Foreløbig dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg
 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent
 6. Rettidigt indkomne forslag:
  1. Bestyrelsen foreslår tilføjelse til vedtægterne punkt 7.4:
   ”Det er muligt for bestyrelsen at oprette en post som suppleant for bestyrelsesmedlem. Suppleanten vælges på generalforsamlingen. Suppleanten indtræder i bestyrelsen, hvis et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen inden valgperioden er slut.”
   Forslaget er stillet første gang ved GF 2015
 7. Valg til bestyrelsen
  En bestyrelsespost er på valg. Lars Peter Larsen fratræder. Bestyrelsen forslår: Anette Koch Holst, Odense.
  Suppleantpost til bestyrelsen (hvis vedtægtsændringen ovenfor er vedtaget): Bestyrelsen foreslår Charlotte Trampedach
 8. Valg til udvalg og repræsentationer
  ESR Research Commitee 2016-2018: Vibeke Løgager fratræder. Bestyrelsen forslår Kristoffer Lindskov Hansen som DRS-repræsentant og Erik Morre Pedersen som suppleant.
 9. Valg af revisor og –suppleant: Nikolaj Borg Mogensen genopstiller (revisor) og Anna Rosted genopstiller (suppleant)
 10. DRS’ nye hjemmeside
  (Martin Lundsgaard)
 11. Rekruttering til radiologien – tiltag, udfordringer – hvor er vi? (Elisabeth Albrecht-Beste)
 12. Eventuelt.

Eventuelle forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Email: sekr@drs.dk

DRS opfordrer medlemmer, der er interesserede i at stille op til bestyrelse eller udvalg, til at henvende sig til DRS bestyrelsen. Email: sekr@drs.dk