Indkaldelse til Generalforsamling i Danske Radiologers Organisation (DRO) – 24. juni 2021 kl. 16.30

By | 10. juni 2021

Der indkaldes til generalforsamling i Danske Radiologers Organisation torsdag den 24. juni 2021 kl. 16.30

Generalforsamlingen afholdes på:

Stockholmsgade 55
2100 København

Foreløbig dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning
  3. Beretning fra nedsatte udvalg
  4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
  5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Redegørelse for budget
  9. Fastsættelse af kontingent
  10. Eventuelt

Alle medlemmer af bestyrelsen og revisor er på valg. Flere medlemmer af bestyrelsen genopstiller. Endelig dagsorden offentliggøres på DRS’s hjemmeside (www.drs.dk) mindst 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse.  Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uge efter meddelelsen i Ugeskriftet.