CME (Continuing Medical Education)

Information og vejledning mht. ansøgning om akkreditering af
efteruddannelsen i radiologi ved Continuing Medical Education (CME)

Denne side kan også hentes her: cme-vejledning.pdf

Ansøgning om akkreditering
I Danmark varetages kvalitetssikring af efteruddannelsen i Radiologi af CME-enheden under Dansk Radiologisk Selskab (DRS) og Danske Radiologers Organisation (DRO). Kvalitetssikringen foretages i henhold til internationale standarder for akkreditering ved Continuing Medical Education (CME), idet der anvendes samme principper og kriterier som f.eks. UEMS og ESR.
UEMS og ESR foretager overvejende kvalitetsvurdering af internationale uddannelsesbegivenheder afholdt på engelsk, mens CME-udvalget under DRS og DRO er oprettet med henblik på at kvalitetsvurdere nationale uddannelsesbegivenheder, som sædvanligvis afholdes på dansk eller en blanding af dansk og engelsk. CME-enheden tilbyder derfor kvalitetsvurdering af sådanne konkrete uddannelsestilbud, hvor radiologien er det fagligt emneområde.

Hvad er CME og hvordan kvalitetssikres CME?
Ved CME forstås den faglige efteruddannelse af læger med speciallægeanerkendelse mhp. vedligeholdelse og/eller udvidelse af den enkeltes faglige kompetenceniveau. Kvaliteten af efteruddannelsen sikres ved at vurdere det faglige indhold og formidlingen af den udbudte uddannelsesaktivitet og ved registrering af den enkelte læges deltagelse.

CME i Danmark og internationalt
Udover DRS og DRO har enkelte andre danske videnskabelige selskaber udarbejdet muligheden for nationalt CME-pointsystem som grundlag for registrering af efteruddannelsesaktiviteter.
Ansvaret for dokumentation og registrering af såvel nationale som internationale CME-aktiviteter påhviler den enkelte læge, idet alle CME-udbydere er forpligtet til at udfærdige attestation for CME-point. Der findes i Danmark intet formaliseret eller lovmæssigt krav til den efteruddannelse, som alle læger er moralsk forpligtet til at gennemføre. Grundprincippet for CME er derfor frivilligt.

CME-enheden
Det danske radiologiske CME-udvalgs opgave er i samarbejde med DRS’ og DRO’s bestyrelse at akkreditere nationale udbydere af efteruddannelsesaktiviteter for så vidt angår nationale efteruddannelsestilbud. CME-udvalget er en arbejdsgruppe under DRS og DRO. DRS’ og DRO’s bestyrelse har den endelige bestemmelsesret i forhold til akkreditering.

Hvilke arrangører og arrangementer kan opnå akkreditering?
Nationale videnskabelige selskaber og tilhørende arbejdsgrupper, universiteter og associerede organisationer, Den almindelige Danske Lægeforening og lokale lægekredsforeninger kan opnå akkreditering. Professionelle udbydere af efteruddannelse kan ved individuel vurdering i forbindelse med konkrete uddannelsesarrangementer opnå akkreditering. Andre organisationer
som lægemiddelfirmaer, individuelle eller en gruppe af radiologer, som samarbejder med kommercielle organisationer eller firmaer, kan kun opnå status som udbyder i et samarbejde med én af ovenstående videnskabelige eller akademiske organisationer under forudsætning af, at efteruddannelsestilbuddets faglige indhold er uafhængigt af kommercielle interesser.

Kurser, møder og symposier kan CME-akkrediteres. Generelt svarer én times undervisning til ét CME-point, dog således at én undervisningsdag generelt kun kan give 6 CME-points.
For alle arrangementer gælder, at alle chairmen/moderatorer, undervisere, foredragsholdere og organisationsmedlemmer skal udfylde en ”disclosure form”, som tilkendegiver potentielle interessekonflikter. Dette er for at sikre, at uddannelsestilbuddet er udarbejdet åbent og gennemsigtigt. Et samarbejde mellem en akademisk institution og et medicinsk kommercielt firma kan opnå akkreditering under den forudsætning af et relevant fagligt indhold er uden interessekonflikter, som kan anfægtes. Endelig skal alle arrangementer evalueres skriftligt af CME-akkrediterede kursusdeltagere, således at en rapport efterfølgende kan udarbejdes.

Ansøgning om akkreditering af et dansk radiologisk efteruddannelsesarrangement
De oplysninger, som fremsendes til CME-udvalget, er CME-ansøgningsskemaet ( cme-ansogning.pdf ), hvorfra kvaliteten af efteruddannelsesarrangement vil blive vurderet. Ansøgningsskemaet indeholder spørgsmål, som er vigtige i forhold til en kvalitativ vurdering af arrangementet.
Ansøgningsskemaet kan downloades på hjemmesiden www.drs.dk. Pdf’en har skriv-bare felter. Hjælpeprogram såsom Adobe Reader skal være installeret på computeren for at åbne og skrive i ansøgningsskemaet. I ansøgningsskemaet er alle felter obligatoriske. Den udfyldte CME-ansøgning skal mailes til sekretæren i DRS: sekr@drs.dk. Ansøgningsskemaet skal være CME-enheden i hænde senest 3 måneder før arrangementet afholdes.

Efter uddannelsesarrangementets afholdelse
”Disclosure forms” fra organisationsmedlemmer (personer som har deltaget i tilrettelæggelse og organisering af det videnskabelige program), foredragsholdere og chairmen/moderatorer skal opbevares af kontaktpersonen ansvarlig for det videnskabelige indhold og på opfordring forevises CME-udvalgets repræsentanter. Kursusdeltagernes evalueringsskemaer skal indsamles, og der skal til CME-udvalget fremsendes en rapport, hvoraf det fremgår, hvor mange af kursustilrettelæggerne/underviserne, der har indsendt ”disclosure forms”, hvor mange kursusdeltagere, der har udfyldt evalueringsskemaer, samt oplysninger om evalueringen af arrangementet.

Ved akkreditering:
Beslutningen om akkreditering og antallet af tilkendte CME-point vil blive fremsendt til den kontaktperson, der er ansvarlig for ansøgningsskemaet via e-mail. CME-bevis til kursusdeltagere udfærdiges af arrangementets udbyder og bør indeholde standardtekst til CME-akkreditering ( cme-tekst.pdf ), som kan findes på www.drs.dk.

Afholdelse af CME akkrediteret uddannelsesarrangement
Udover at udfylde ansøgningsskemaet forventes det at udbyderen af det CME-akkrediterede program opfylder kravene i overensstemmelse med intentionerne bag CME-akkreditering.
Udbyderen af et uddannelsesarrangement forventes således at opfylde følgende:

 1. At annoncere det CME-akkrediterede uddannelsesarrangement således at følgende klart
  fremgår:

  • Formål og målgruppe for arrangementet.
  • Mulige eller potentielle interessekonflikter (relation mellem organisationsudvalg/ moderatorer/undervisere/foredragsholdere og eventuelle kommercielle sponsorer af CME-arrangementet skal åbent beskrives for deltagerne forud for arrangementets afholdelse i alt kursusmateriale inklusive brochurer og efterfølgende publikationer fra arrangementet).
  • Kilde(r) til kommerciel støtte af arrangementet.
  • Information om at satellitsymposier (hvis sådanne afholdes i forbindelse med arrangementet) ikke er indeholdt i CME-akkrediteringen.
 2. At forberede arrangementets program på en sådan måde, at eventuelle ledsagende satellit-sessioner og/eller kommercielt sponsorerede arrangementer ikke interfererer eller konkurrerer med det akkrediterede CME-arrangement.
 3. At udlevere fremmøde-bevis til CME-akkrediterede deltagere (fremmøde-bevis udleveres til deltagerne ved arrangementets afslutning. Disse beviser bør indeholde standardteksten som foreslået i “ cme-tekst.pdf “, som kan findes på hjemmesiden www.drs.dk. Beviset udfærdiges af udbyderen af uddannelsesarrangementet).
 4. At sikre deltagernes evaluering af CME-arrangementet.
 5. At sikre udfyldelse af ”disclosure forms”.
  • Med underskrift på ”disclosure form” er alle organisations- og fakultetsmedlemmer forpligtet til at angive tilstedeværelsen af enhver finansiel interesse eller forbindelse, som personen eller udbyderen har med eventuelle økonomisk støttende firmaer eller industrielle produkter under CME-arrangementet. I de tilfælde, hvor der findes en eventuel interessekonflikt, skal dette anføres overfor tilhørende før aktivitetens afholdelse og i alle kursusmaterialer inklusive brochurer og efterfølgende publikationer fra arrangementet.
 6. Det danske radiologiske CME-udvalg vil lejlighedsvist aflægge CME-akkrediterede arrangementer et besøg for at monitorere afholdelsen af arrangementet i henhold til de retningslinjer, som CME-akkreditering foreskriver. Udbyderen forventes at medvirke hertil efter nærmere aftale og adviseres herom på forhånd.
 7. At udarbejde en rapport efter arrangementets afholdelse. Indholdet af en denne rapport er prædefineret og et skema ( cme-rapport.pdf ) til udfyldelse i forbindelse hermed kan downloades på hjemmesiden www.drs.dk. Rapporten sendes til sekretæren i DRS: sekr@drs.dk.

Dokumenter benyttet i forbindelse med CME-akkreditering

 1. cme-ansogning.pdf sendes til sekretær i DRS senest 3 mdr. inden arrangementets start.
 2. cme-disclosure.pdf udfyldes af organisationsmedlemmer, foredragsholdere, chairmen og
  andre bidragsydere og opbevares af kontaktpersonen for arrangementet.
 3. cme-eval.pdf udfyldes af alle CME-akkrediterede kursusdeltagere ved arrangementets
  afslutning og opbevares af kontaktpersonen for arrangementet.
 4. cme-rapport.pdf udfyldes af kontaktpersonen for arrangementet og sendes til sekretær i
  DRS efter arrangementet er afholdt.
 5. cme-tekst.pdf benyttes af udbyder til arrangementet i forbindelse med udfærdigelse af
  CME-bevis til deltagere.