Forside

Seneste nyt fra Dansk Radiologisk Selskab

Indkaldelse til generalforsamling i Danske Radiologers organisation (DRO)

DANSKE RADIOLOGERS ORGANISATION (DRO)

Der indkaldes til generalforsamling i Danske Radiologers organisation onsdag den 12. juni 2024 kl. 16.30.

Generalforsamlingen afholdes på Røntgenklinikken, Amagerbrogade 193, 2300 København S.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Beretning fra nedsatte udvalg
 4. Indkomne forslag
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Redegørelse for budget
 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Eventuelt

 

Alle medlemmer af bestyrelsen og revisor er på valg. Niels Kolthoff ønsker ikke at genopstille, Peter Hansen vil gerne opstille til valg til bestyrelsen, øvrige medlemmer genopstiller. Endelig dagsorden bliver offentliggjort på DRS’s hjemmeside (www.drs.dk).

 

Vh.

Peter Recke

Formand DRO

 

Hent dagsordenen her: DRO Dagsorden GF 2024

MR retningslinjer i høring

MR-skanning er i sig selv ufarligt, men der kan ske alvorlige skader, hvis de ansvarlige ikke er passende uddannet og følger sikre procedurer.

En række organisationer har derfor i fællesskab forfattet en retningslinje for sikker håndtering af sikkerheden ved MR-skanning i Danmark, og den er nu sendt i åben høring på

http://MRretningslinjer.dk/

Organisationerne bag er Radiograf Rådet, Dansk Radiologisk Selskab (DRS), Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF) og Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans (DSMMR)

#patientsikkerhed #konsensusdokument #høring #DSMF #RadiografRådet #DRS #DSMMR

Generalforsamling Dansk Radiologisk Selskab 24. januar 2024

Dagsordenen for generalforsamlingen 24. januar 2024, kl. 17-18

Sted: Scandic Opus Hotel, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg
 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent
 6. Rettidigt indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
  Jakob Møller, sekretær – Genopstiller
  Henrik Skjellerup Struckmann, kasserer – Genopstiller
 8. Valg til udvalg og repræsentationer
 9. Valg af revisor og -suppleant
 10. Eventuelt.
Global Radiology CME Conference i København

I juni måned foregår Global Radiology CME Conference i København.

Konferencen foregår 2.-5. juni 2024 på Hotel Radisson Royal.

Scientific Director: Neil Rofsky
Faculty: Neil Rofsky, Donald Resnick,
Ella Kazerooni, Amish Doshi, Pia Sundgren, and Anne Grethe Jurik

Læs mere på: https://www.globalradiologycme.com

Dansk tilmeldingslink: https://www.globalradiologycme.com/imagingincopenhagen2024/danishregistration

Vil du med til DRS-årsmøde 2024?

Har du lyst til at komme med til DRS årsmøde 2024 og møde andre radiologer og høre nogle spændende indlæg, men kan ikke få din afdeling til at betale registreringsgebyret?

Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) nu at du kan komme gratis med til DRS-årsmøde i Horsens 24.-26. januar 2024. Vi betaler registreringsgebyret (inklusiv socialt arrangement dag 1 og festmiddag dag 2) – du står selv for evt. transport og overnatning (eller kan måske få afdelingen til at betale dette).

Hvem kan søge: Yngre Radiologer

Krav: Du er medlem af DRS.
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk

Frist: 12. december

Antal legater: 15 legater (fordeles ved lodtrækning) inden for de 3 uddannelsesregioner.

Se mere om Årsmødet på https://2024.drs-aarsmoede.dk/

Mvh Bestyrelsen i Dansk Radiologisk Selskab

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS) efterårsmøde 24. november 2023

Så er det atter tid til DUDS efterårsmøde, hvor ultralydsentusiaster fra hele landet mødes og laver erfaringsudveksling. I år er der særlig fokus på ”Prægraduat ultralydsundervisning til de medicinstuderende” og vi har inviteret gode folk fra alle 4 universiteter i Danmark. Glæd dig også til ”Young investigator” oplæggene (under 40 år), hvor spændende ultralydsforskning fra hele landet præsenteres. Vinderen af ”Young investigator” oplægget skal repræsentere Danmark til EUROSON 9-11 november, 2024 i Italien.

DUDS-bestyrelsen glæder sig til at møde gamle- og nye kollegaer med interesse for ultralyd.

Sted:
AUH
Palle Juul-Jensens Blvd. 99
Indgang G
Auditorium G206-145

Program:

– 13.00-13.30: ”Drop in” med Sandwich + drikke

– 13.30:15.00: Prægraduat ultralydsundervisning. 10 min oplæg fra hver Universitet + diskussion. Moderator: Ole Graumann

– 15.00-15.45: Pause

– 15.45:16.45: Young investigator oplæg. Moderator: Tobias Todsen

– 16:45:17.30: General Forsamling

Tilmelding:
Oplys: Navn, titel, arbejdssted og om du har allergi/specielle ønsker til mad.
Send til senest 10. november 2024:
Sekretær Gitte Bak Ditlefsen GITDIT@rm.dk

Billeddiagnostisk Årsmøde 2024

Billeddiagnostisk Årsmøde 2024

Dansk Radiologisk Selskabs 17. årsmøde

24. – 26. januar 2024, Scandic Opus i Horsens

Dansk Radiologisk Selskab vil sammen med Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab og Radiograf Rådet byde alle velkommen til nogle inspirerende kursusdage i Horsens.

Som vanligt vil der blive afholdt foredrags- og posterkonkurrence, og vi opfordrer alle interesserede til at indsende abstracts til posters og frie foredrag.

Som tidligere vil der være en omfattende teknisk udstilling, hvor der er mulighed for at orientere sig om den nyeste udvikling inden for billeddiagnostikken.

Onsdag aften besøger vi det tidligere Horsens statsfængsel, hvor der vil være et foredrag om fængslet og efterfølgende en let middag.

Torsdag aften er dedikeret til en forrygende festmiddag på hotellet med efterfølgende dans med Royal Dance Orchestra (royaldanceorchestra.dk).

Vi ser frem til at gense rigtig mange af vores gode kollegaer fra hele landet. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen.

Tilmelding til mødet samt yderligere information om program, priser og lignende findes på

www.drs-aarsmoede.dk

Uddeling af Fondsmidler 2023 fra Poul Lundbech og Hustrus Fond til Radiologiens Fremme i Danmark. 

Ingeniør Poul Lundbech, som i en lang årrække var ansat ved Siemens, indstiftede ved sin død i 1979 ”Civilingeniør Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark”. 

Poul Lundbech og hans hustru havde ingen børn, hvorfor hans formue blev grundlag for denne fond. Han var en begavet ingeniør, fra den tid hvor arbejdet med udvikling af nyt apparatur lå tæt op ad den kliniske hverdag, og i højere grad foregik i et samarbejde med få personer. Han så behovet for at der blev forsket i udviklingen og brug af apparaturet i klinikken til patienternes bedste. 

Fonden har en lovlig bestyrelse på 3 medlemmer, som altid består af en direktør fra Siemens, en advokat udpeget af Advokatrådet samt et medlem udpeget af DRS – for nærværende:  

Direktør i Siemens Healthineers, Michael Hattens Palne,   Advokat Malin Stahl (udpeget af Advokatrådet) og Overlæge ved Røntgenafdelingen Bispebjerg Frederiksberg Hospital, Lone Morsel-Carlsen (repræsentant for DRS). 

Formålet at ”fremme radiologien i Danmark” kan jo fortolkes på flere måder, men den gennemgående tilgang ved gennemgang af indkomne ansøgninger er at tilgodese forskning i radiologi. Forskning, som oftest ikke vil være dækket af andre kilder, og som gerne fordeler sig ud over røntgenafdelingerne rundt omkring i Danmark. Bestyrelsen lægger vægt på, at det er radiologisk personale, som er involveret i projekterne og at de forventes at kunne afklare en problemstilling ved afrapporteringen af projektet – gerne i form af publikation eller foredrag/poster. Der gives derimod ikke tilskud til rejser eller anden uddannelse af enkeltpersoner, men kvalitetssikringsprojekter er også indenfor det mulige. 

Fondens samlede formue udgjorde ved sidste regnskabsopgørelse 1.309.963 kr, og det er forrentningen af midlerne, som henlægges til uddeling ca. hvert andet/treje år. Den skarpe iagttager vil kunne se, at formuen er blevet noget mindre p.g.a. ”tidernes ugunst”, men det er bestyrelsens væsentlige opgave dels at begrænse tab af formuen, og dels at sørge for størst muligt afkast af formuen, som så kan uddeles til legatansøgere. 

Det har været nogle turbulente år i forbindelse med Corona nedlukning, og vi fik aldrig fejret uddelingen af de forrige 2 legatportioner, men vi kan berette at legaterne har medvirket til god forskning, som også er publiceret. Vi havde jo glædet os til uddeling ved Jubilæumsfesten, men da dette ikke har været muligt, ser vi i stedet frem til uddeling af den næste legatportion (1 portion) som uddeles ved Festmiddagen ved Dansk Radiologisk Forenings Årsmøde i januar 2024 i Horsens. 

Ansøgning til legatet som uddeles i 2023 fra ”Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark”. 

Der kan søges 1 legat á  50.000 kr.  

Fonden støtter udvikling af radiologien i Danmark gennem uddeling af legater til sundhedsvidenskabelig forskning og udvikling inden for radiologisk billeddannelse.  Ansøgninger til projekter som fremmer evaluering af nye teknologiers diagnostiske værdi overfor allerede eksisterende billeddiagnostiske teknikker vil blive prioriterede. 

Hvordan søges legatet: 

Ansøgningen om støtte bedes tilsendt fonden:   

Siemens A/S, Borupvang 9, 2750 Ballerup, 

 att.: Michael Hattens Palne  

 

  

Ansøgningen skal vedlægges en kort beskrivelse af projektet, udgifter til projektet samt accept fra involverede parter. Projektet skal selvfølgelig kunne godkendes af Datatilsyn og Etisk Komité, men det er ikke et krav at godkendelsen foreligger på ansøgningstidspunktet. 

  

Ansøgningsfrist: 

Kun ansøgninger der er os i hænde senest d. 20 oktober 2023 kan forventes at blive behandlet i denne omgang. 

Uddeling af legatet foregår ved festmiddagen på DRS’ årsmøde, 24.-26- januar 2024 

DRO-medlemsmøde om AI Torsdag den 21. september kl. 17.00-19.00

Kære Radiolog

Du inviteres hermed til DRO-medlemsmøde om AI
Torsdag den 21. september kl. 17.00-19.00
Rigshospitalet, Afdelingen for Røntgen og Skanning – Blegdamsvej, Inge Lehmanns Vej 6, 2100 København Ø, Indgang 6

“AI og fremtiden” ved Jens Petersen (forsker i medicinsk billedanalyse på Datalogisk Institut, KU).
“AI  – nutid og fremtid for radiologien” ved foredragsholder fra Sectra.

Der vil være sandwich og drikkevarer under medlemsmødet.
Af hensyn til forplejning er der tilmelding på mail andreas.hjelm.brandt.02@regionh.dk senest 15/9-23.

Med mange hilsner og håb om at se mange af jer til mødet den 21. September
DRO-bestyrelsen

 

Billeddiagnostisk Årsmøde 2024 Dansk Radiologisk Selskabs 17. Årsmøde på Scandic Opus i Horsens

Den 24 – 26 Januar 2024 afholder Dansk Radiologisk Selskab årsmøde sammen med Radiograf Rådet. Årsmødet afholdes på hotel Scandic Opus i Horsens over tre inspirerende kursusdage med mulighed for at opleve både danske såvel som internationale foredragsholdere.

Som vanligt vil der blive afholdt en foredrags- og posterkonkurrence, og vi opfordrer alle interesserede til at indsende abstracts til posters og frie foredrag.

I den tekniske udstilling er der mulighed for at orientere sig om den nyeste udvikling inden for billeddiagnostikken.

Onsdag aften vil der være besøg i det tidligere Horsens statsfængsel. Der vil være et foredrag om fængslet og efterfølgende en let middag.

Torsdag aften vil være dedikeret til en forrygende festmiddag på hotellet med efterfølgende dans med Royal Dance Orchestra (royaldanceorchestra.dk).

Vi ser frem til at gense rigtig mange af vores gode kollegaer fra hele landet. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen.

Yderligere information om program, priser og tilmelding vil blive lagt ind på www.drs-aarsmoede.dk, når vi nærmer os årsmødet.

Tidligere opslag på DRS’s hjemmeside