Vedtægter

DANSK RADIOLOGISK SELSKAB

VEDTAGET PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 22. APRIL 1994

SENEST REVIDERET PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 22. APRIL 2021

DRS Vedtægter – opdateret 22.04.2021

§ 1 Navn

1.1. Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands adresse.

§ 2 Formål

2.1. Selskabets formål er at fremme, styrke og bidrage til videnskabeligt arbejde, uddannelse og samarbejde indenfor faget, samt at repræsentere dansk radiologi i nordiske, europæiske og internationale sammenhænge.

 § 3 Medlemmer

3.1. Selskabet udgøres af følgende medlemskategorier:

 • ordinære lægelige medlemmer
 • ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer
 • korresponderende medlemmer
 • æresmedlemmer

3.2. Som ordinært lægeligt medlem kan optages enhver læge, der ved sin uddannelse, sit forskningsarbejde eller på anden måde har vist interesse for den radiologiske videnskab.

3.3. Som ekstraordinære ikke-lægeligt medlem kan optages enhver, der har eksamen fra universitet eller anden højere læreanstalt, og som er tilknyttet en forskningsinstitution eller anden offentlig institution eller som ved forskningsarbejde har vist interesse for den radiologiske videnskab.

3.4. Som korresponderende medlemmer kan optages andre med interesse for radiologi.

3.5. Ordinære lægelige,ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer og korresponderende medlemmer kan anmode om medlemskab ved fremsendelse af skriftlig anmodning med oplysning om stilling og personlige data til sekretæren. Optagelse sker efter bestyrelsens beslutning. Er der indenfor bestyrelsen ikke enighed om vedkommendes optagelse som medlem, forelægges sagen ved førstkommende generalforsamling. Optagelse kan finde sted, hvis mindst 2/3 af de ved en generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

3.6. Æresmedlemmer udnævnes af en enig bestyrelse for Dansk Radiologisk Selskab.

3.7. Udmeldelse sker efter skriftlig henvendelse til sekretæren og er gyldig ved udløb af et regnskabsår. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldt (§ 8.3).

3.8. Et medlem kan udelukkes af Selskabet ved skriftlig, hemmelig urafstemning besluttet af en generalforsamling. Til udelukkelse kræves 2/3 majoritet af afgivne stemmer.

3.9. Ethvert ordinært lægeligt medlem af Selskabet er tillige medlem af Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi (NFMR), Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) samt European Society of Radiology (ESR).

 

§ 4 Generalforsamling

4.1. Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen.

4.2. På generalforsamling har kun ordinære lægelige medlemmer samt æresmedlemmer som tidligere har været ordinære lægelige medlemmer stemmeret.

4.3. Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt senest ved udgangen af april måned. Tidspunktet for generalforsamlingen skal være offentliggjort på selskabets hjemmeside senest 10 uger før generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden samt bestyrelsens kandidatforslag skal være bekendtgjort i medlemsbladet eller på selskabets hjemmeside senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden inklusive indkomne forslag skal være offentliggjort på Selskabets hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke forud er optaget som punkt på dagsordenen.

4.4. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter (de med kursiv angivne punkter kun i de år, hvor valg skal foretages ifølge nærværende vedtægter)

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg
 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent
 6. Rettidigt indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen (§ 7)
 8. Valg til udvalg og repræsentationer (§ § 9 – 13)
 9. Valg af revisor og -suppleant (§ 8)
 10. Eventuelt.

4.5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.

4.6. Stemmeafgivelse sker normalt ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt ved alle valg, hvor der er flere kandidater end ledige poster, og i øvrigt når mindst ét medlem kræver det. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted.

4.7. Generalforsamlingen afgør alt ved simpel majoritet, medmindre nærværende vedtægter kræver andet (§§ 3, 14 og15). Ved stemmelighed ved valg foranstalter dirigenten en ny afstemning. Er der også stemmelighed ved denne afstemning, kan dirigenten foretage lodtrækning.

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

5.1. Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes, når mindst 1/10 af Selskabets ordinære medlemmer skriftligt fremsætter krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling sammenkaldes af bestyrelsen ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst to ugers varsel, og den skal afholdes senest fire uger efter, at der er fremsat krav derom. I ganske særlige tilfælde kan de fastsatte frister fraviges. Indkaldelsen skal indeholde en nærmere redegørelse for den eller de sager, der ønskes behandlet.

5.2. Dagsordenen for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Behandling af den eller de sager, der har foranlediget ekstraordinær generalforsamling indkaldt, samt eventuel afstemning herom.

Forretningsordenen er som ved ordinær generalforsamling (§ 4. stk. 2, 6 og 7).

 

§ 6 Møder

6.1. Selskabet tilstræber at afholde mindst ét videnskabeligt møde om året fortrinsvis i månederne september til maj.

6.2. Selskabets møder og endeligt program for mødet annonceres på hjemmesidens mødekalender og endeligt program annonceres på selskabets hjemmeside

6.3. Reviderede regnskaber fra alle møder indgår i Selskabets årlige regnskab.

 

 § 7 Bestyrelsen

7.1. Selskabet ledes af en bestyrelse, der varetager Selskabets interesser og repræsenterer Selskabet udadtil.

7.2. Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges blandt de ordinære lægelige medlemmer på den ordinære generalforsamling

7.3. Det tilstræbes at både universitetshospitaler og regionshospitaler skal være repræsenteret i bestyrelsen og at mindst 2 regioner skal være repræsenteret. Endvidere skal mindst ét bestyrelsesmedlem vælges blandt selskabets yngre læger og mindst ét bestyrelsesmedlem blandt selskabets overlæger.

7.4. Formanden vælges særskilt, herefter vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer der er på valg. Genvalg til formandsposten kan finde sted én gang. Valgperioderne er 2 år. Det tilstræbes at højst tre bestyrelsesposter er på valg pr. generalforsamling. Det er muligt for bestyrelsen at oprette en post som suppleant for bestyrelsesmedlem. Suppleanten vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode og genvalg kan ske én gang. Suppleanten indtræder i bestyrelsen, hvis et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen inden valgperioden er slut og sidder resten af denne valgperiode.

7.5. Senest 2 måneder efter generalforsamlingen afholdes bestyrelsesmøde med både hidtidige og nyvalgte medlemmer, hvorefter den nyvalgte bestyrelse fungerer. På dette møde konstituerer den nyvalgte bestyrelse sig med næstformand, sekretær og kasserer, hvilket meddeles Selskabets medlemmer på hjemmesiden og i medlemsbladet sammen med generalforsamlings referatet.

7.6. Ved vakance kan bestyrelsen supplere sig selv frem til førstkommende generalforsamling.

7.7. Formanden leder Selskabets møder og forhandlinger samt bestyrelsens møder. Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald.

7.8. Bestyrelse udpeger en webmaster og en redaktør af medlemsbladet enten blandt bestyrelsesmedlemmerne eller blandt selskabets ordinære lægelige medlemmer.

7.9. Sekretæren refererer Selskabets generalforsamlinger og sørger for offentliggørelse af disse samt øvrige meddelelser af betydning i medlemsbladet og på hjemmesiden efter bestyrelsens beslutninger.

7.10. Kassereren forestår Selskabets regnskab, orienterer resten af bestyrelsen på alle bestyrelsesmøder og fremlægger det reviderede årsregnskab samt budget for det kommende år på Selskabets ordinære generalforsamling. Kassereren er ansvarlig for arkivering af selskabets årsregnskab i henhold til gældende lovgivning.

7.11. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-grupper til vejledende, rådgivende og praktiske funktioner.

 

§ 8 Kontingent og økonomi

8.1. Kontingentet til Selskabet fastsættes for det indeværende regnskabsår på den ordinære generalforsamling.

8.2. Medlemmer, der på grund af alder eller sygdom er fratrådt deres stilling, samt æresmedlemmer er kontingentfrie. Korresponderende medlemmer betaler et reduceret kontingent svarende til halvdelen af årskontingentet.

8.3. Kontingentrestance udover ét år betragtes som udmeldelse (§ 3.9), men under særlige omstændigheder kan bestyrelsen tilstå ordinære og ekstraordinære ikke lægelige medlemmer kontingentfrihed.

8.4. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, som er ordinært medlem af selskabet. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Hvis det skønnes nødvendigt kan bestyrelsen benytte sig af et anerkendt revisionsfirma.

8.5. Selskabets midler skal være placeret i pengeinstitutter anerkendt af Finanstilsynet. En enig bestyrelse kan beslutte at investere op til 75% af de likvide midler i lavrisikoinvesteringspuljer.

8.6. Ret til at hæve på Selskabets konti har kassereren og formanden. Herudover kan en enig bestyrelse i en periode tildele hæveret til en 3. person.

 

§ 9 Det Koordinerende Uddannelsesråd.

9.1. Formål DRS koordinerende Uddannelsesråd skal sikre en kvalificeret faglig rådgivning af Dansk Radiologisk Selskab i uddannelsesspørgsmål, blandt andet ved forespørgsler fra SST og andre institutioner. Desuden skal rådet sikre en landsdækkende implementering af forandringer i speciallægeuddannelsen.

9.2. Medlemmer DRS koordinerende uddannelsesudvalg består af en repræsentant fra hvert af de regionale uddannelsesråd, hovedkursuslederen, en læge, som har medvirket ved beskrivelse af kompetencer i tidligere udgave af målbeskrivelsen vedrørende speciallægeuddannelse i specialet og en læge i hoveduddannelsesstilling i Radiologi. Gruppen vælger en formand, som er den primære kontaktperson for Dansk Radiologisk Selskabs bestyrelse.

9.3. Valg

Medlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling. Lægen i hoveduddannelsesstilling skal efter endt hoveduddannelse gå af ved førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der vælges en ny repræsentant. De øvrige medlemmer vælges for 4 år af gangen. Genvalg kan ske.

9.4. Opgavetyper

Rådet påtager sig opgaver af følgende art:

 • løbende revision af målbeskrivelserne for speciallægeuddannelsen i diagnostisk radiologi
 • kontakt og koordinering af uddannelsen på tværs af regionerne
 • kontakt mellem de regionale uddannelsesråd i diagnostisk radiologi og uddannelsesudvalget
 • etablerer faglig profil i forbindelse med nye besættelser af nye hoveduddannelsesstillinger
 • rådgivning i forbindelse med DRS´s hjemmeside om uddannelsesspørgsmål
 • udvalget kan på eget initiativ påtage sig ad hoc opgaver indenfor speciallægeuddannelsen
 • udvalget involverer specialets postgraduate kliniske lektorer efter behov

 

§ 10 Uddannelsesudvalget

10.1. Formål

Udvalget skal sikre det faglige indhold i og den pædagogiske tilrettelæggelse af de specialespecifikke kurser under hoveduddannelsen i diagnostisk radiologi.

10.2. Medlemmer

Udvalget består af hovedkursuslederen (formand), kursuslederne for de enkelte kurser (delkursuslederne) og et yngre læge medlem. Hovedkursuslederen er DRS s kontaktperson og ansvarlige i forhold til Sundhedsstyrelsen vedrørende de teoretiske specialespecifikke kurser.

10.3. Valg

Hovedkursuslederen vælges på generalforsamlingen for 4 år, og kan genvælges.

Der vælges samtidig en suppleant.

10.4. Opgaver

Udvalget har ansvaret for den praktiske og teoretiske afvikling af de specialespecifikke kurser. Det drejer sig om kursusrækkens faglige indhold, rammer for undervisningsmateriale, de pædagogiske metoder, vurdering af kursisterne, evaluering af kurserne, samt justering af kursusrækken i forhold til evaluering, målbeskrivelsen og specialets udvikling. Udvalget involverer specialets postgraduate kliniske lektorer efter behov.

 

§ 11 Efteruddannelsesudvalget

11.1. Efteruddannelsesudvalget varetager efteruddannelse indenfor Selskabets rammer i samarbejde med bestyrelsen.

11.2. Efteruddannelsesudvalget består af højst seks medlemmer. Et medlem af bestyrelsen er født medlem af efteruddannelsesudvalget, de øvrige medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for fire år, genvalg kan finde sted. Efter valg konstituerer udvalget sig med formand.

 

§ 12 Selskabets repræsentationer

12.1. Selskabet er repræsenteret i følgende Selskaber/Foreninger:

Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) 1 repræsentant pr. påbegyndt 100 lægelige medlemmer, 1 suppleant.

Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi (NFMR), to repræsentanter (samt generalsekretæren, når denne er dansk), en suppleant.

Acta Radiologica, en repræsentant, en suppleant (§ 13).

European Society of Radiology ESR 3 repræsentanter, 1 suppleant.

ESR Education Committee, 1 repræsentant, 1 suppleant.

ESR Quality, Safety and Standards Committee, 1 repræsentant 1 suppleant

ESR National Societies Committee, 1 repræsentant

ESR Research Committee, 1 repræsentant

International Society of Radiology (ISR), 1 repræsentant, 1 suppleant.

The European Union of Medical Specialist – Radiology Section (UEMS) 1 repræsentant og 1 suppleant

12.2. Repræsentanter og suppleanter til ovenstående Selskaber/Foreninger vælges på den ordinære generalforsamling, i henhold til de pågældende Selskabers/ Foreningers love og vedtægter.

 

§ 13 Acta Radiologica

13.1. Dansk Radiologisk Selskab har sammen med Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, Radiologföreningen i Finland, Norsk Forening for Medisinsk Radiologi og Félag Islenskra Röntgenlaekna dannet Stiftelsen Acta Radiologica, hvis formål det er at støtte den radiologiske forskning gennem udgivelse af tidsskriftet Acta Radiologica.

13.2. Stiftelsen Acta Radiologica’s styrelse består af én repræsentant fra hvert af ovennævnte Selskaber/Foreninger samt hovedredaktøren. De nationale repræsentanter, samt en suppleant for hver, vælges af de respektive Selskaber/Foreninger for fire år, genvalg kan ske én gang.

 

§ 14 Vedtægtsændringer

14.1. Vedtægtsændringer kan kun vedtages på ordinær generalforsamling, når de er optaget på dagsordenen og med mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

 

§ 15 Opløsning af selskabet

15.1. Beslutning om Selskabets opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af Selskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Opnås der på en generalforsamling ved 2/3 majoritet for Selskabets opløsning, men der er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, skal forslaget sendes til urafstemning blandt alle Selskabets ordinære medlemmer, og så betids, at urafstemning kan være afsluttet inden 3 måneder efter generalforsamlingen. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

15.2. Ved opløsning af Selskabet træffer generalforsamlingen afgørelse om Selskabets formue