Uddeling af Fondsmidler 2023 fra Poul Lundbech og Hustrus Fond til Radiologiens Fremme i Danmark. 

By | 1. september 2023

Ingeniør Poul Lundbech, som i en lang årrække var ansat ved Siemens, indstiftede ved sin død i 1979 ”Civilingeniør Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark”. 

Poul Lundbech og hans hustru havde ingen børn, hvorfor hans formue blev grundlag for denne fond. Han var en begavet ingeniør, fra den tid hvor arbejdet med udvikling af nyt apparatur lå tæt op ad den kliniske hverdag, og i højere grad foregik i et samarbejde med få personer. Han så behovet for at der blev forsket i udviklingen og brug af apparaturet i klinikken til patienternes bedste. 

Fonden har en lovlig bestyrelse på 3 medlemmer, som altid består af en direktør fra Siemens, en advokat udpeget af Advokatrådet samt et medlem udpeget af DRS – for nærværende:  

Direktør i Siemens Healthineers, Michael Hattens Palne,   Advokat Malin Stahl (udpeget af Advokatrådet) og Overlæge ved Røntgenafdelingen Bispebjerg Frederiksberg Hospital, Lone Morsel-Carlsen (repræsentant for DRS). 

Formålet at ”fremme radiologien i Danmark” kan jo fortolkes på flere måder, men den gennemgående tilgang ved gennemgang af indkomne ansøgninger er at tilgodese forskning i radiologi. Forskning, som oftest ikke vil være dækket af andre kilder, og som gerne fordeler sig ud over røntgenafdelingerne rundt omkring i Danmark. Bestyrelsen lægger vægt på, at det er radiologisk personale, som er involveret i projekterne og at de forventes at kunne afklare en problemstilling ved afrapporteringen af projektet – gerne i form af publikation eller foredrag/poster. Der gives derimod ikke tilskud til rejser eller anden uddannelse af enkeltpersoner, men kvalitetssikringsprojekter er også indenfor det mulige. 

Fondens samlede formue udgjorde ved sidste regnskabsopgørelse 1.309.963 kr, og det er forrentningen af midlerne, som henlægges til uddeling ca. hvert andet/treje år. Den skarpe iagttager vil kunne se, at formuen er blevet noget mindre p.g.a. ”tidernes ugunst”, men det er bestyrelsens væsentlige opgave dels at begrænse tab af formuen, og dels at sørge for størst muligt afkast af formuen, som så kan uddeles til legatansøgere. 

Det har været nogle turbulente år i forbindelse med Corona nedlukning, og vi fik aldrig fejret uddelingen af de forrige 2 legatportioner, men vi kan berette at legaterne har medvirket til god forskning, som også er publiceret. Vi havde jo glædet os til uddeling ved Jubilæumsfesten, men da dette ikke har været muligt, ser vi i stedet frem til uddeling af den næste legatportion (1 portion) som uddeles ved Festmiddagen ved Dansk Radiologisk Forenings Årsmøde i januar 2024 i Horsens. 

Ansøgning til legatet som uddeles i 2023 fra ”Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark”. 

Der kan søges 1 legat á  50.000 kr.  

Fonden støtter udvikling af radiologien i Danmark gennem uddeling af legater til sundhedsvidenskabelig forskning og udvikling inden for radiologisk billeddannelse.  Ansøgninger til projekter som fremmer evaluering af nye teknologiers diagnostiske værdi overfor allerede eksisterende billeddiagnostiske teknikker vil blive prioriterede. 

Hvordan søges legatet: 

Ansøgningen om støtte bedes tilsendt fonden:   

Siemens A/S, Borupvang 9, 2750 Ballerup, 

 att.: Michael Hattens Palne  

 

  

Ansøgningen skal vedlægges en kort beskrivelse af projektet, udgifter til projektet samt accept fra involverede parter. Projektet skal selvfølgelig kunne godkendes af Datatilsyn og Etisk Komité, men det er ikke et krav at godkendelsen foreligger på ansøgningstidspunktet. 

  

Ansøgningsfrist: 

Kun ansøgninger der er os i hænde senest d. 20 oktober 2023 kan forventes at blive behandlet i denne omgang. 

Uddeling af legatet foregår ved festmiddagen på DRS’ årsmøde, 24.-26- januar 2024