Forside

Seneste nyt fra Dansk Radiologisk Selskab

Uddeling af Fondsmidler 2023 fra Poul Lundbech og Hustrus Fond til Radiologiens Fremme i Danmark. 

Ingeniør Poul Lundbech, som i en lang årrække var ansat ved Siemens, indstiftede ved sin død i 1979 ”Civilingeniør Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark”. 

Poul Lundbech og hans hustru havde ingen børn, hvorfor hans formue blev grundlag for denne fond. Han var en begavet ingeniør, fra den tid hvor arbejdet med udvikling af nyt apparatur lå tæt op ad den kliniske hverdag, og i højere grad foregik i et samarbejde med få personer. Han så behovet for at der blev forsket i udviklingen og brug af apparaturet i klinikken til patienternes bedste. 

Fonden har en lovlig bestyrelse på 3 medlemmer, som altid består af en direktør fra Siemens, en advokat udpeget af Advokatrådet samt et medlem udpeget af DRS – for nærværende:  

Direktør i Siemens Healthineers, Michael Hattens Palne,   Advokat Malin Stahl (udpeget af Advokatrådet) og Overlæge ved Røntgenafdelingen Bispebjerg Frederiksberg Hospital, Lone Morsel-Carlsen (repræsentant for DRS). 

Formålet at ”fremme radiologien i Danmark” kan jo fortolkes på flere måder, men den gennemgående tilgang ved gennemgang af indkomne ansøgninger er at tilgodese forskning i radiologi. Forskning, som oftest ikke vil være dækket af andre kilder, og som gerne fordeler sig ud over røntgenafdelingerne rundt omkring i Danmark. Bestyrelsen lægger vægt på, at det er radiologisk personale, som er involveret i projekterne og at de forventes at kunne afklare en problemstilling ved afrapporteringen af projektet – gerne i form af publikation eller foredrag/poster. Der gives derimod ikke tilskud til rejser eller anden uddannelse af enkeltpersoner, men kvalitetssikringsprojekter er også indenfor det mulige. 

Fondens samlede formue udgjorde ved sidste regnskabsopgørelse 1.309.963 kr, og det er forrentningen af midlerne, som henlægges til uddeling ca. hvert andet/treje år. Den skarpe iagttager vil kunne se, at formuen er blevet noget mindre p.g.a. ”tidernes ugunst”, men det er bestyrelsens væsentlige opgave dels at begrænse tab af formuen, og dels at sørge for størst muligt afkast af formuen, som så kan uddeles til legatansøgere. 

Det har været nogle turbulente år i forbindelse med Corona nedlukning, og vi fik aldrig fejret uddelingen af de forrige 2 legatportioner, men vi kan berette at legaterne har medvirket til god forskning, som også er publiceret. Vi havde jo glædet os til uddeling ved Jubilæumsfesten, men da dette ikke har været muligt, ser vi i stedet frem til uddeling af den næste legatportion (1 portion) som uddeles ved Festmiddagen ved Dansk Radiologisk Forenings Årsmøde i januar 2024 i Horsens. 

Ansøgning til legatet som uddeles i 2023 fra ”Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark”. 

Der kan søges 1 legat á  50.000 kr.  

Fonden støtter udvikling af radiologien i Danmark gennem uddeling af legater til sundhedsvidenskabelig forskning og udvikling inden for radiologisk billeddannelse.  Ansøgninger til projekter som fremmer evaluering af nye teknologiers diagnostiske værdi overfor allerede eksisterende billeddiagnostiske teknikker vil blive prioriterede. 

Hvordan søges legatet: 

Ansøgningen om støtte bedes tilsendt fonden:   

Siemens A/S, Borupvang 9, 2750 Ballerup, 

 att.: Michael Hattens Palne  

 

  

Ansøgningen skal vedlægges en kort beskrivelse af projektet, udgifter til projektet samt accept fra involverede parter. Projektet skal selvfølgelig kunne godkendes af Datatilsyn og Etisk Komité, men det er ikke et krav at godkendelsen foreligger på ansøgningstidspunktet. 

  

Ansøgningsfrist: 

Kun ansøgninger der er os i hænde senest d. 20 oktober 2023 kan forventes at blive behandlet i denne omgang. 

Uddeling af legatet foregår ved festmiddagen på DRS’ årsmøde, 24.-26- januar 2024 

DRO-medlemsmøde om AI Torsdag den 21. september kl. 17.00-19.00

Kære Radiolog

Du inviteres hermed til DRO-medlemsmøde om AI
Torsdag den 21. september kl. 17.00-19.00
Rigshospitalet, Afdelingen for Røntgen og Skanning – Blegdamsvej, Inge Lehmanns Vej 6, 2100 København Ø, Indgang 6

“AI og fremtiden” ved Jens Petersen (forsker i medicinsk billedanalyse på Datalogisk Institut, KU).
“AI  – nutid og fremtid for radiologien” ved foredragsholder fra Sectra.

Der vil være sandwich og drikkevarer under medlemsmødet.
Af hensyn til forplejning er der tilmelding på mail andreas.hjelm.brandt.02@regionh.dk senest 15/9-23.

Med mange hilsner og håb om at se mange af jer til mødet den 21. September
DRO-bestyrelsen

 

Billeddiagnostisk Årsmøde 2024 Dansk Radiologisk Selskabs 17. Årsmøde på Scandic Opus i Horsens

Den 24 – 26 Januar 2024 afholder Dansk Radiologisk Selskab årsmøde sammen med Radiograf Rådet. Årsmødet afholdes på hotel Scandic Opus i Horsens over tre inspirerende kursusdage med mulighed for at opleve både danske såvel som internationale foredragsholdere.

Som vanligt vil der blive afholdt en foredrags- og posterkonkurrence, og vi opfordrer alle interesserede til at indsende abstracts til posters og frie foredrag.

I den tekniske udstilling er der mulighed for at orientere sig om den nyeste udvikling inden for billeddiagnostikken.

Onsdag aften vil der være besøg i det tidligere Horsens statsfængsel. Der vil være et foredrag om fængslet og efterfølgende en let middag.

Torsdag aften vil være dedikeret til en forrygende festmiddag på hotellet med efterfølgende dans med Royal Dance Orchestra (royaldanceorchestra.dk).

Vi ser frem til at gense rigtig mange af vores gode kollegaer fra hele landet. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen.

Yderligere information om program, priser og tilmelding vil blive lagt ind på www.drs-aarsmoede.dk, når vi nærmer os årsmødet.

Dansk Radiologers Organisation inviterer til aften arrangement om AI i radiologi
DRO inviterer til aften-arrangement d. 21. sep. kl 17.00 om AI i radiologi ved Sune Darkner.
Arrangementet vil finde sted på Rigshospitalet.
Nærmere detaljer følger. Reservér aftenen allerede nu.
Torsdag d. 16/3 – Temaeftermiddag i radiologien og Generalforsamling Dansk Radiologisk Selskab
Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab afholdes torsdag d. 16 marts i Auditorium 93, Rigshospitalet.
Vi holder op til generalforsamlingen et eftermiddagsmøde omkring implementeret kunstig intelligens i radiologien.
Program
Kl. 15: Velkomst – v. Martin Lundsgaard Hansen, Cheflæge på Rigshospitalet og bestyrelsesmedlem DRS, Røntgen og Skanning
Kl. 15:05 – 16: 3 AI oplæg à 15-20 min v. Benjamin (Odense), Aya (Rigshospitalet), Geert (Viborg)
 • AI erfaringer fra Region Syd – Benjamin Rasmussen, forskningsleder CAI-X, Odense UniversitetsHospital
 • AI erfaringer med AIDOCs algoritme til lungeemboli detektion – Aya Baram, afdelingslæge, Rigshospitalet
 • Viborgs samarbejde/forsknings projekter med Siemens ang. implementering/udvikling af AI – Stephen Cannon, overlæge, Master IT Health Informatics
Kl. 16 – 17: 3 AI oplæg à 15-20 min v. Ilse (Gentofte), Hubert (Sønderborg) & Mikael Boesen (Bispebjerg og Frederiksberg)
 • Implementering af AI i brystkræftscreeningen – Ilse Vejborg, screeningschef og cheflæge i afdeling for brystundersøgelser, Herlev-Gentofte Hospital
 • AI erfaringer fra Sygehus Sønderjylland til kontrol efter lungebiopsi samt erfaringer med applikationer til detektion af lunge noduli, pleuraeffusion, konsolideringer og interstitiale fortætninger – Hubert Stanislaw Dulacz, overlæge, Sønderborg 
 • AI erfaringer med RB knee implementeringen og Oxipit resultater – Mikael Boesen, professor, Radiologisk AI-testcenter, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i samarbejde med Herlev-Gentofte Hospital.
Kl. 17 – 18: Generalforsamling Dansk Radiologisk Selskab
Billeddiagnostisk årsmøde 2024

Billeddiagnostisk årsmøde 2024 bliver afholdt d. 24.-26. januar 2024 på Hotel Opus i Horsens.

Generalforsamling i DRO d. 13.06.23

Der afholdes generalforsamling i Danske Radiologers Organisation (DRO)

Generalforsamling i DRO
Tid: d. 13.06.23 kl. 16.30
Sted: Stockholmsgade 55, Lægeforeningens lokaler

DRO generalforsamling dagsorden 13.06.23

 

Læs mere om DRO her.

 

DRS Generalforsamling 2023

Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab afholdes:

Torsdag 16. Marts 2023, kl. 17.00-18.00 i København

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg
 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent
 6. Rettidigt indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse
 8. Valg til udvalg og repræsentationer
 9. Valg af revisor og -suppleant
 10. Eventuelt

Forslag kan sendes til formand@drs.dk skal sendes senest 4 uger før generalforsamling.

Generalforsamlingen vil blive efterfulgt af en let anretning. Tilmelding til dette følger.

Vi planlægger at arrangere et program med faglige indlæg fra 15:00 til 17:00. Placering i København vil blive annonceret senere.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (afholdes i forbindelse med Årsmødet) 21. september 2022

Indkaldelse til
Ekstraordinær Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selsksb
21. september 2022 Kl. 17-18
Radisson Blu Scandinavia Hotel

 Dagsorden

 1. Valg dirigent
 2. Valg til udvalg
  ESR Quality, Safety and Standards Commitee: Kristina Rue Nielsen (genopstiller)
  Education Committee: Pernille Wied Greisen (genopstiller)
  Research Committee: Michael Bachmann Nielsen (genopstiller)
  Hovedkursusleder: Dorte Stærk (genopstiller)
  Mette Ramsdal Poulsen (suppleant) – (genopstiller)
 1. Eventuelt

Med venlig hilsen
DRS Bestyrelse

Billeddiagnostisk Årsmøde 21. og 22. september 2022

Billeddiagnostisk Årsmøde 2022

21. og 22. september
i København på Radisson Blu Scandinavia Hotel

Tilmeldingen er åben med early fee indtil
15. august

Se program, info om tilmelding mv. på
drs-aarsmoede.dk

DRS holder ekstraordinær generalforsamling på
årsmødet d. 21. september kl. 17-18

Oversigtsprogram

Se det fulde program på drs-aarsmoede.dk

Tidligere opslag på DRS’s hjemmeside