Tidligere nyheder

Alle tidligere opslag på Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside

PhD stilling indenfor radiologien/stråleterapien, med henblik på brug af photon counting CT og dual energy CT til planlægning og opfølgning af strålebehandling

PhD position within Radiology/Clinical Oncology for a multidisciplinary project exploring the role of
imaging biomarker, treatment outcome and toxicity

We seek to appoint a medical doctor in a PhD position in our multidisciplinary research group at the
Departments of Oncology and Radiology at Copenhagen University Hospital Herlev and Gentofte.
Anticipated start is August/September 2024.

The focus of the PhD project is to assess the clinical value of new CT-based imaging technologies in
radiotherapy planning and response evaluation.

 

Se stillingsopslaget her:
PhD positions PCCT in RT

DRO medlemsmøde om hjemmearbejdspladser onsdag d. 25 januar

Kære medlem i DRO.
Godt nytår!

Du inviteres til medlemsmøde om hjemmearbejdspladser
onsdag den 25. januar
klokken 16.30-19
i Lægeforenings lokaler, Stockholmsgade 55, kælderen.

Hjemmearbejdspladser – hvad skal vi tænke over?
med foredragsholder fra arbejdsmiljøgruppen.
Foredraget vil være forudgået af kort, åbent DRO bestyrelsesmøde.

Der vil være sandwich og drikkevarer.
Tilmelding til på mail til nikol@dadlnet.dk senest 20/1.

Med mange hilsner og håb om at se mange af Jer til mødet den 25. januar

Bestyrelsen i DRO

 

 

Danske Radiologers Organisation (DRO)

Danske Radiologers Organisation (DRO) varetager ifølge vedtægterne medlemmernes faglige,
organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser.

DRO tilbyder sparring til medlemmer i forbindelse med eksempelvis klagesager, kollegiale forhold og ledelsesuddannelse. DRO har været med i moderniseringen af speciallægepraksis, og DRO CME-akkrediterer kurser og kongresser inden for radiologi i samarbejde med DRS (https://web.drs.dk/cme-continuing-medical-education/).

Alle med opnået titel som speciallæge i Diagnostisk Radiologi kan blive medlem i DRO. Årligt medlemskab koster 200 dkk. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsens kasserer (nikol@dadlnet.dk) eller til FAS’ sekretariat (fas@dadl.dk).

Bestyrelsen

Formand
Klinikchef Peter von der Recke
Røntgenklinikken
Amagerbrogade 195
2300 København S.
tlf. 2164 8144
e-mail: precke@ctscanning.dk

Næstformand og kasserer
Overlæge Niels-Ulrik Kolthoff
Brystundersøgelser, Herlev-Gentofte Hospital
tlf.: 3867 3867
e-mail: nikol@dadlnet.dk

Sekretær
Overlæge Kristoffer Lindskov Hansen
Radiologisk Klinik
Rigshospitalet
Tlf: 3545 6605
e-mail: kristoffer.lindskov.hansen.01@regionh.dk

Medlem u.p
Overlæge Thomas Bjerre,
Radiologisk afdeling
Regionshospitalet Randers
email: thomas.bjerre@randers.rm.dk

Medlem u.p
Afd. læge Andreas Hjelm Brandt
Radiologisk Klinik
Rigshospitalet
Tlf: 3545 3545
e-mail: andreas.hjelm.brandt.02@regionh.dk

 

Indkaldelse til Generalforsamling i Danske Radiologers Organisation (DRO) – Torsdag d. 9. juni 2022 kl. 16.30

Ordinær generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling afoldes hos:

Lægeforeningen, Stockholmsgade 55, kælderen,
2100 København Ø

Torsdag den 9. juni 2022 kl. 16.30

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Beretning franedsatte udvalg
 4. Retdigt indkomne forslag til sagers behandling
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 6. Redegørelse for budget
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Eventuelt

Ingen medlemmer af bestyrelsen eller revisorer på valg. Endelig dagsorden offentliggøres på DRS’s hjemmeside (www.drs.dk) mindst 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter meddelelsen i Ugeskriftet.

Efter den ordinære generalforsamling afholdes ekstraordinær generalforsamling om ændring af vedtægterne. Ændringen vil medføre, at der ikke længere skal ske indkaldelse ved offentliggørelse i Ugeskrift for Læger, men ved udsendelse af e-mail.

Dagsorden for ekstraordinære generalforsamling kl. 17.30:

 1. Valg af dirigent
 2. Forslag til vedtægtsændringer
 3. Eventuelt valg
 4. Eventuelt

Hent indkaldelsen her

Styrelsen for Patientklager: Vil du arbejde for retssikkerhed og høj faglighed?

Vi søger flere sagkyndige speciallæger, da vi er godt i gang med at reducere vore sagsbehandlingstider, og nu mangler ekstra hænder til at komme helt i mål.

Du skal som sagkyndig lave sundhedsfaglige vurderinger til klage- og erstatningsankesager. Du er på den måde med til at værne om retssikkerheden og den høje faglige standard i sundhedsvæsenet. Samtidig får du også et stort fagligt indblik i dit eget speciale.

Vi søger lige nu særligt speciallæger i:

 • Almen medicin
 • Børne- og Ungdomspsykiatri
 • Dermato- og venerologi (både klinik og sygehus)
 • Gynækologi (infertilitet)
 • Klinisk Onkologi (mamma, mave/tarm, hoved/hals, hud, lunge)
 • Neurologi
 • Ortopædkirurgi (fod/ankel, hånd, skadestue)
 • Oto-rhino-laryngologi (særligt otokirurgi)
 • Psykiatri
 • Radiologi (muskoloskeletal, CT-TAB, Ultralydsintervention, neuroradiologi, onkoradiologi, MR)

Vi vil dog gerne høre fra speciallæger inden for alle specialer.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du har solid klinisk erfaring. Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • har aktuel klinisk beskæftigelse inden for dit speciale
 • har været speciallæge i mindst tre år
 • holder dig opdateret inden for dit fagområde
 • har interesse for at indgå i et tværfagligt samarbejde med især de juridiske sagsbehandlere

Timetal
Som sagkyndig arbejder du typisk 2-8 timer pr. sag hjemmefra. Antallet af sager er dog fleksibelt, så arbejdet kan tilpasses din hverdag.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 15. maj 2022.

Læs mere
Læs mere om jobbet som sagkyndig herunder aflønning på vores hjemmeside.

Se opslaget i ugeskriftet her.

Billeddiagnostisk Årsmøde 2022 Dansk Radiologisk Selskabs 16. Årsmøde og Generalforsamling i DRS 6.-7. april 2022 på Radisson Blu, Amager, København

Primo april 2022 vil Dansk Radiologisk Selskab sammen med Radiograf Rådet afholde årsmødet over to inspirerende kursusdage med mulighed for at opleve både danske såvel som internationale foredragsholdere.

Som vanligt vil der blive afholdt en foredrags- og posterkonkurrence, og vi opfordrer alle interesserede til at indsende abstracts til posters og frie foredrag.

I den tekniske udstilling er der mulighed for at orientere sig om den nyeste udvikling inden for billeddiagnostikken.

Socialt er der mulighed for at se kollegaer igen fra hele landet, og onsdag aften, den 6. april afholdes festmiddag på hotellet med efterfølgende dans.

Onsdag eftermiddag afholdes General forsamling i DRS.

Vi håber, at rigtig mange vil bakke op og deltage i årsmødet. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen.

Yderligere information om program, priser og tilmelding vil blive lagt ind på www.drs-aarsmoede.dk, når vi nærmer os årsmødet.

Kursusledelsen og bestyrelsen i DRS

Indkaldelse til Generalforsamling i Danske Radiologers Organisation (DRO) – 24. juni 2021 kl. 16.30

Der indkaldes til generalforsamling i Danske Radiologers Organisation torsdag den 24. juni 2021 kl. 16.30

Generalforsamlingen afholdes på:

Stockholmsgade 55
2100 København

Foreløbig dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Beretning fra nedsatte udvalg
 4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Redegørelse for budget
 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Eventuelt

Alle medlemmer af bestyrelsen og revisor er på valg. Flere medlemmer af bestyrelsen genopstiller. Endelig dagsorden offentliggøres på DRS’s hjemmeside (www.drs.dk) mindst 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse.  Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uge efter meddelelsen i Ugeskriftet.

 

DRS Generalforsamling d. 22 april kl. 15.00 – Husk at registrér dig

HUSK at registrere dig til DRS generalforsamlingen som foregår virtuelt på torsdag d. 22/4 kl. 15.

Se link og dagsorden på drs.dk

Indkaldelse til DRS Generalforsamling 2021 – 22. april kl. 15.00

Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab afholdes

22. april 2021, kl. 15.00-16.00

Virtuelt – mere info følger

Dagsorden til generalforsamlingen kan ses her:  2021 DRS GF indkaldelse

Ønske om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling samt eventuelle forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden eller til vedtægtsændringer, skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. E-mail: sekr@drs.dk

DRS opfordrer medlemmer, der er interesserede i at stille op til bestyrelse eller udvalg, til at henvende sig til bestyrelsen: sekr@drs.dk

Civilingeniør Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark

Ingeniør Poul Lundbech, som i en lang årrække var ansat ved Siemens, indstiftede ved sin død i 1979 ”Civilingeniør Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark”.

Poul Lundbech og hans hustru havde ingen børn, hvorfor hans formue blev grundlag for denne fond. Han var en begavet ingeniør, fra den tid hvor arbejdet med udvikling af nyt apparatur lå tæt op ad den kliniske hverdag, og i højere grad foregik i et samarbejde mellem få personer. Han så behovet for at der blev forsket i udviklingen og brug af apparaturet i klinikken til patienternes bedste.

Fonden har en lovlig bestyrelse på 3 medlemmer, som altid består af en direktør fra Siemens, en advokat udpeget af Advokatrådet samt et medlem udpeget af DRS – for nærværende:

Direktør i Siemens Healthineers, Tisha Boatman,
Advokat Malin Mattson (udpeget af Advokatrådet)
Overlæge ved Røntgenafdelingen Bispebjerg Hospital, Lone Morsel (repræsentant fra DRS).

Formålet at ”fremme radiologien i Danmark” kan jo fortolkes på flere måder, men den gennemgående tilgang ved gennemgang af indkomne ansøgninger er at se tilgodese forskning i radiologi. Forskning, som oftest ikke vil være dækket fra andre kilder, og som gerne fordeler sig ud over røntgenafdelingerne rundt omkring i Danmark. Bestyrelsen lægger vægt på at det er radiologisk personale, som er involveret i projekterne og at de forventes at kunne afklare en problemstilling ved afrapporteringen af projektet – gerne i form af publikation eller foredrag/poster. Der gives derimod ikke tilskud til rejser eller anden uddannelse af enkeltpersoner, men kvalitetssikringsprojekter er også indenfor det mulige.

Fondens samlede formue udgjorde ved sidste regnskabsopgørelse 1.477.786,91 kr, og det er forrentningen af midlerne, som henlægges til uddeling ca. hvert andet år.

I 2020 har vi dels passeret året for Fondens 40-års stiftelsesjubilæum, og vi gå ind i året for Dansk Radiologisk Selskabs 100-års jubilæum. Bestyrelsen i fonden har besluttet at fejre dette med en uddeling af 2 større legatportioner á 50.000 kr, som uddeles ved DRS Jubilæumsfest d. 7.november 2020.

Uddeling af Fondsmidler 2020 fra Poul Lundbech og Hustrus Fond

Ansøgning til de 2 legatportioner som uddeles i 2020 fra ”Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark”.

Beskrivelse:
Der kan søges 2 legater á  50.000 kr.

Fonden støtter udvikling af radiologien i Danmark gennem uddeling af legater til sundhedsvidenskabelig forskning og udvikling inden for radiologisk billeddannelse.  Ansøgninger til projekter som fremmer evaluering af nye teknologiers diagnostiske værdi overfor allerede eksisterende billeddiagnostiske teknikker vil blive prioriterede.

Hvordan søges legatet:
Ansøgningen om støtte bedes tilsendt fonden:
Siemens A/S, Borupvang 9, 2750 Ballerup, att.: Tisha Boatman.

Ansøgningen skal vedlægges en kort beskrivelse af projektet, udgifter til projektet samt accept fra involverede parter. Projektet skal selvfølgelig kunne godkendes af Datatilsyn og Etisk Komité, men det er ikke et krav at godkendelsen foreligger på ansøgningstidspunktet.

Ansøgningsfrist:
Kun ansøgninger der er os i hænde senest d. 23.august 2020 kan forventes at blive behandlet i denne omgang.

Uddeling af de 2 legater foregår ved DRS 100-års fødselsdagsfest, 7. november 2020

Der kan læse mere om Civilingeniør Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark her.