Tidligere nyheder

Alle tidligere opslag på Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside

Civilingeniør Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark

Ingeniør Poul Lundbech, som i en lang årrække var ansat ved Siemens, indstiftede ved sin død i 1979 ”Civilingeniør Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark”.

Poul Lundbech og hans hustru havde ingen børn, hvorfor hans formue blev grundlag for denne fond. Han var en begavet ingeniør, fra den tid hvor arbejdet med udvikling af nyt apparatur lå tæt op ad den kliniske hverdag, og i højere grad foregik i et samarbejde mellem få personer. Han så behovet for at der blev forsket i udviklingen og brug af apparaturet i klinikken til patienternes bedste.

Fonden har en lovlig bestyrelse på 3 medlemmer, som altid består af en direktør fra Siemens, en advokat udpeget af Advokatrådet samt et medlem udpeget af DRS – for nærværende:

Direktør i Siemens Healthineers, Tisha Boatman,
Advokat Malin Mattson (udpeget af Advokatrådet)
Overlæge ved Røntgenafdelingen Bispebjerg Hospital, Lone Morsel (repræsentant fra DRS).

Formålet at ”fremme radiologien i Danmark” kan jo fortolkes på flere måder, men den gennemgående tilgang ved gennemgang af indkomne ansøgninger er at se tilgodese forskning i radiologi. Forskning, som oftest ikke vil være dækket fra andre kilder, og som gerne fordeler sig ud over røntgenafdelingerne rundt omkring i Danmark. Bestyrelsen lægger vægt på at det er radiologisk personale, som er involveret i projekterne og at de forventes at kunne afklare en problemstilling ved afrapporteringen af projektet – gerne i form af publikation eller foredrag/poster. Der gives derimod ikke tilskud til rejser eller anden uddannelse af enkeltpersoner, men kvalitetssikringsprojekter er også indenfor det mulige.

Fondens samlede formue udgjorde ved sidste regnskabsopgørelse 1.477.786,91 kr, og det er forrentningen af midlerne, som henlægges til uddeling ca. hvert andet år.

I 2020 har vi dels passeret året for Fondens 40-års stiftelsesjubilæum, og vi gå ind i året for Dansk Radiologisk Selskabs 100-års jubilæum. Bestyrelsen i fonden har besluttet at fejre dette med en uddeling af 2 større legatportioner á 50.000 kr, som uddeles ved DRS Jubilæumsfest d. 7.november 2020.

Uddeling af Fondsmidler 2020 fra Poul Lundbech og Hustrus Fond

Ansøgning til de 2 legatportioner som uddeles i 2020 fra ”Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark”.

Beskrivelse:
Der kan søges 2 legater á  50.000 kr.

Fonden støtter udvikling af radiologien i Danmark gennem uddeling af legater til sundhedsvidenskabelig forskning og udvikling inden for radiologisk billeddannelse.  Ansøgninger til projekter som fremmer evaluering af nye teknologiers diagnostiske værdi overfor allerede eksisterende billeddiagnostiske teknikker vil blive prioriterede.

Hvordan søges legatet:
Ansøgningen om støtte bedes tilsendt fonden:
Siemens A/S, Borupvang 9, 2750 Ballerup, att.: Tisha Boatman.

Ansøgningen skal vedlægges en kort beskrivelse af projektet, udgifter til projektet samt accept fra involverede parter. Projektet skal selvfølgelig kunne godkendes af Datatilsyn og Etisk Komité, men det er ikke et krav at godkendelsen foreligger på ansøgningstidspunktet.

Ansøgningsfrist:
Kun ansøgninger der er os i hænde senest d. 23.august 2020 kan forventes at blive behandlet i denne omgang.

Uddeling af de 2 legater foregår ved DRS 100-års fødselsdagsfest, 7. november 2020

Der kan læse mere om Civilingeniør Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark her.

Vil du med til DRS-årsmøde 2020?

Har du lyst til at komme med til DRS årsmøde 2020 og møde nogle andre radiologer og høre nogle spændende indlæg, men kan ikke få din afdeling til at betale registreringsgebyret?

Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) nu at du kan komme gratis med til DRS-årsmøde i Århus 29.-31. januar 2020. Vi betaler registreringsgebyret (inklusiv socialt arrangement dag 1 og festmiddag dag 2) – du står selv for evt. transport og overnatning (eller kan måske få afdelingen til at betale dette).

Hvem kan søge: Yngre Radiologer
Krav: Du er medlem af DRS.
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: 1. december
Antal legater: 10 legater (fordeles ved lodtrækning)

Se mere om Årsmødet på http://2020.drs-aarsmoede.dk/

Mvh Bestyrelsen i Dansk Radiologisk Selskab

Har du interesse for radiologi?

Har du en radiolog gemt i dig og har du lyst til at komme på kongres, møde nogle flinke radiologer og høre nogle spændende indlæg?
Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) nu, at du kan komme gratis på DRS-årsmøde i Århus 29.-31. januar 2020. Vi betaler kongresgebyret (inklusiv socialt arrangement dag 1 og festmiddag dag 2) – du står selv for evt. transport og overnatning.

Hvem kan søge: Medicinstuderende med interesse for radiologi
Krav: Du har interesse for radiologi og sender en motiveret ansøgning om hvorfor vi skal vælge dig. Vi forventer et kort referat, der evt. vil blive lagt op på vores hjemmeside eller kommer i vores medlemsblad
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: 1. december
Antal legater: 8 legater fordelt på landets 4 universiteter

Se mere om Årsmødet på http://2020.drs-aarsmoede.dk/
Se mere om Dansk Radiologisk Selskab på www.drs.dk

Mvh Bestyrelsen i Dansk Radiologisk Selskab

NCR 2019 Early Fee

Generalforsamling i Danske Radiologers Organisation (DRO) – 28. juni 2018

Der indkaldes til generalforsamling I Danske Radiologers Organisation (DRO)

Torsdag den 28 juni 2018 kl. 16.30

 

Generalforsamlingen afholdes i Lægeforeningen

Hovedstaden, store mødelokale (i kælderen),

Stockholmsgade 55, 2100 København K.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning
  3. Beretning fra nedsatte udvalg
  4. Rettidigt indkomne forslag til sagers

behandling

  1. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  2. Valg af et bestyrelsesmedlem.
  3. Valg af revisor
  4. Redegørelse for budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling i

Et medlem af bestyrelsen og revisor er på valg. Øvrige medlemmer

af bestyrelsen genopstiller.

Skal du på udenlandsk kongres og præsentere?

Målgruppe: Radiologer (gerne yngre), der skal præsentere radiologisk forskning på en udenlandsk kongres og ikke kan få afdelingen til at dække udgifterne.
Skal du på kongres og præsentere radiologisk forskning, men kan ikke få penge fra afdelingen? Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) rejselegater på hver 5000 kr.
Krav: Du er medlem af DRS og sender en motivereret ansøgning – inklusiv budget.
Vi forventer dokumentation, for at der bliver præsenteret materiale på kongressen, inden vi overfører pengene til din konto.
Vi forventer et kort referat, der evt. vil blive lagt op på vores hjemmeside eller kommer i vores medlemsblad.
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: Vi modtager og behandler ansøgninger løbende – ansøgningen skal dog være os i hænde senest 1 måned inden kongressen.
Antal legater: 10 legater i alt – 5 hvert halvår.

Har du interesse for radiologi?

Målgruppe: Medicinstuderende med interesse for radiologi

Har du en radiolog gemt i dig og har du lyst til at komme på kongres, møde nogle flinke radiologer og høre nogle spændende indlæg?
Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) nu, at du kan komme gratis på DRS-årsmøde, der afholdes i janaur måned. Vi betaler kongresgebyret (inklusiv socialt arrangement dag 1 og festmiddag dag 2) – du står selv for evt. transport og overnatning.
Krav: Du har interesse for radiologi og sender en motiveret ansøgning om hvorfor vi skal vælge dig.
Vi forventer et kort referat, der evt. vil blive lagt op på vores hjemmeside eller kommer i vores medlemsblad
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: 1. december
Antal legater: 8 legater fordelt på landets 4 universiteter

Se mere om Årsmødet på http://www.drs-aarsmoede.dk.

Er du speciallæge og ønsker at komme med til RSNA?

Målgruppe: Speciallæger der ikke kan få afdelingen til at dække udgifterne til deltagelse i RSNA

Vi du meget gerne med til RSNA, men kan ikke få penge fra afdelingen? Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) et rejselegat på 10.000 kr.
Krav: Du er medlem af DRS og sender en motivereret ansøgning – inklusiv budget.
Vi forventer et kort referat, der evt. vil blive lagt op på vores hjemmeside eller kommer i vores medlemsblad.
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: 1. september
Antal legater: 1 legat.

Danske Radiologers Organisation – indkaldelse til Generalforsamling 31.5.2016

Indkaldelse til generalforsamling i Danske Radiologers Organisation (DRO)

Der indkaldes til generalforsamling i Danske Radiologers organisation tirsdag den 31 maj 2016 kl. 16.30. -17.45

Generalforsamlingen afholdes i:

Lægeforeningen Hovedstaden

Store Mødelokale i kælderen, indgang i porten,

Stockholmsgade 55

2100 København Ø

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Beretning fra nedsatte udvalg
4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling – ingen forslag
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
6. Valg af bestyrelse – udgår
7. Valg af revisor – udgår
8. Redegørelse for budget
9. Fastsættelse af kontingent
10. Eventuelt

Ingen medlemmer af bestyrelsen er på valg så punkt 6 og 7 udgår.